شرایط عضویت در سایت مدیر خودرو  برای تمام عموم مردم آزاد است .